sia-registracija.lv             Sabiedrību reģistrācija. Grāmatvedības pakalpojumi.

  Sabiedrību reģistrācija Grāmatvedības pakalpojumi Noderīga informācija

Datu bāzes

 

 

Tagad Jūs atrodaties :  Noderīga informācija » Grāmatvedības kontu plāns

  

 

» Par mums

» Sabiedrību reģistrācija

» Grāmatvedības pakalpojumi

» Noderīga informācija

 » NACE klasifikators

 » Profesiju klasifikators

 » Teritoriju klasifikators

 » Pamatbudžeta bakas konti

 » Grāmatvedības kontu plāns

 » Dažādi

» Datu bāzes

» Partneri

» Kontakti

           EN   LV

 

     Noderīga informācija » Grāmatvedības kontu plāns

    Grāmatvedības kontu plāns

    I. Bilances konti

  Ilgtermiņa ieguldījumi

1.1. Nemateriālie ieguldījumi
1110 Pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas
1120 Koncesijas, patenti, licences, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības; datoru programmas
1130 Uzņēmuma nemateriālā vērtība
1180 Avansa maksājumi par nemateriāliem aktīviem
1190 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa (pasīvā)

1.2. Pamatlīdzekļi
1210 Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi un citi nekustamā īpašuma objekti
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
1230 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (pasīvā)

1.3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
1310 Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā
1320 Aizdevumi meitas uzņēmumiem
1330 Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā
1340 Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem
1350 Pārējie vērtspapīri
1360 Pārējie aizdevumi
1370 Pašu akcijas un daļas
1380 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem un valdei

  Apgrozāmie līdzekļi

2.1. Krājumi
2110 Izejvielas un materiāli
2120 Nepabeigtie ražojumi
2130 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
2140 Nepabeigtie pasūtījumi
2190 Avansa maksājumi par precēm

2.2. Produktīvie un darba dzīvnieki
2210 Pieaugušie produktīvie lopi
2220 Jaunlopi un sīkie dzīvnieki
2230 Darba lopi
2290 Darba lopu norakstītā vērtība (pasīvā)

2.3. Norēķini par prasībām (ar debitoriem)
2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
2320 Par piegādēm un pasūtījumiem saņemtie vekseļi
2330 Meitas uzņēmumu parādi
2340 Saistīto uzņēmumu parādi
2350 Norēķini ar citiem debitoriem
2360 Norēķini par parakstītā sabiedrības kapitālā neiemaksātām summām
2370 Īstermiņa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem un vadībai
2380 Norēķini par prasībām pret personālu un īstermiņa aizdevumi personālam
2390 Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokli

2.4. Nākamo periodu izdevumi
2410 Nākamo periodu izdevumi
2420 Akciju emisijas nocenojums (disagio)

2.5. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos
2510 Meitas uzņēmumu akcijas un daļas
2520 Saistīto uzņēmumu akcijas un daļas
2530 Pašu uzņēmuma akcijas un daļas
2540 Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

2.6. Naudas līdzekļi
2610 Kase
2620 Norēķinu konti bankas
2640 Akreditīvi, čeki un īpašu norēķina formu konti
2650 Citi konti bankās
2670 Pārējie naudas līdzekļi

  Pašu kapitāls

3.1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, agio, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
3110 Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls
3120 Akciju emisijas uzcenojums (agio)
3130 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

3.2. Privātkonti
3210 Privātiem nolūkiem izņemtie līdzekļi
3220 Privātie ieguldījumi

3.3. Rezerves
3310 Rezerves kapitāls
3330 Citas likumā paredzētās rezerves
3340 Rezerve pašu akcijām un daļām
3350 Statūtos paredzētās rezerves
3360 Pārejas rezerves

3.4. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
3410 Pārskata gada nesadalītā peļņa
3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

  Uzkrājumi

4.1. Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām
4110 Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām

4.2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem
4210 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem

4.3. Citi uzkrājumi
4310 Citi uzkrājumi

  Kreditori

5.1. Norēķini par aizņēmumiem
5110 Aizņēmumi pret obligācijām
5120 Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
5130 Aizņēmumi ar līdzdalību peļņā
5140 Citi aizņēmumi
5150 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
5170 Aizņēmumi no kredītiestādēm - bez norādīta termiņa

5.2. Norēķini par saņemtajiem avansiem
5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem

5.3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5.4. Maksājamie vekseļi
5410 Norēķini par pašu izdotiem vekseļiem

5.5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu
5510 Norēķini par parādiem meitas uzņēmumiem
5520 Norēķini par parādiem saistītiem uzņēmumiem
5530 Norēķini par parādiem uzņēmumiem, ar kuriem ir līgums par līdzdalību
5540 Norēķini par parādiem citiem uzņēmumiem un dalībniekiem
5550 Norēķini par parādiem personālam

5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
5610 Norēķini par darba algu
5620 Norēķini par ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)

5.7. Norēķini par nodokļiem
5710 Norēķini par peļņas nodokli
5720 Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam

5.8. Norēķini par dividendēm
5810 Norēķini par pārskata gada dividendēm
5820 Norēķini par iepriekšējo gadu neizmaksātajām dividendēm

5.9. Nākamo periodu ieņēmumi
5910 Nākamo periodu ieņēmumi

    
II. Operāciju konti

  Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības

6.1. Ieņēmumi no pārdošanas, kas apliekami ar nodokļiem vispārējā kārtībā
6110 Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas

6.2. Ieņēmumi no pārdošanas, kas citādi apliekami ar nodokļiem
6210 Ar nodokļiem neapliekamie pārdošanas ieņēmumi
6220 Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi

6.3. Komisijas, starpniecības un citi ieņēmumi
6310 Komisijas un starpniecības ieņēmumi
6320 Ieņēmumi no atkritumu pārstrādes un realizācijas
6330 Ieņēmumi no taras realizācijas
6340 Ar nodokļiem neapliekamie apgrozījumi

6.4. Ieņēmumus samazinošās atlaides
6410 Piešķirtās skonto atlaides
6420 Piešķirtie bonusi
6430 Piešķirtie rabati un citas tirdzniecības atlaides

6.5. Pārējie uzņēmuma ieņēmumi
6510 Ieņēmumi no vērtspapīru kursa paaugstināšanās
6530 Ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas
6540 Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas
6550 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas
6560 Ieņēmumos pārskaitītais rezervju un uzkrājumu samazinājums
6570 Iepriekšējo gadu nodokļa samazinājums
6580 Papildu ieguldījumi un citi ieņēmumi
6590 Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi

6.6. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
6610 Gatavās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas
6620 Nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
6630 Nepabeigto pasūtījumu atlikumu un vērtības izmaiņas
6640 Produktīvo un darba dzīvnieku ganāmpulka vērtības izmaiņas

6.7. Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
6710 Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu

6.9. Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi
6910 Dzīvokļu saimniecības ieņēmumi
6920 Komunālās saimniecības ieņēmumi
6930 Sadzīves pakalpojumu ieņēmumi
6940 Sabiedriskās ēdināšanas ieņēmumi
6950 Izglītības iestāžu ieņēmumi
6960 Medicīnas iestāžu ieņēmumi
6970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu ieņēmumi
6980 Pārējie sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi

  Saimnieciskās darbības izdevumi

7.1. Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai
7110 Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi
7120 Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi
7130 Saņemtās atlaides
7140 Taras izdevumi
7150 Muitas un ievednodevas
7160 Pārējie ārējie izdevumi
7170 Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes
7180 Pārējie materiālie izdevumi (nodoklis par dabas resursu izmantošanu, celmu nauda u.c.)
7190 Pirkto materiālu un preču krājumu un vērtības izmaiņas

7.2. Personāla izmaksas
7210 Strādnieku algas
7220 Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas
7230 Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu darbinieku algas
7240 Pārējās personāla izmaksas

7.3. Sociālās nodevas un izmaksas
7310 Sociālais nodoklis
7320 Pārējās sociālās izmaksas

7.4. Pamatlīdzekļu nolietojums un citu ieguldījumu vērtības norakstījumi
7410 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana
7420 Pamatlīdzekļu nolietojums
7440 Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana

7.5. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
7510 Dabas aizsardzības izdevumi
7530 Nodevas par ražošanā izmantotiem zemes gabaliem
7540 Apdrošināšanas maksājumi (izņemot darbinieku apdrošināšanu)
7550 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
7560 Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi
7570 Komandējumu izdevumi

7.6. Preču pārdošanas izdevumi
7610 Iesaiņojamais materiāls, tara
7620 Preču transporta izdevumi
7630 Preču transporta apdrošināšana
7640 Samaksātās komisijas naudas
7650 Citi pārdošanas izdevumi

7.7. Administrācijas izdevumi
7710 Sakaru izdevumi
7720 Kantora (biroja) izdevumi
7730 Juristu pakalpojumu apmaksa
7740 Gada pārskata un revīzijas izdevumi
7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
7760 Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām
7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi

7.8. Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi
7810 Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi

7.9. Sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi
7910 Dzīvokļu saimniecības izdevumi
7920 Komunālās saimniecības izdevumi
7930 Sadzīves pakalpojumu izdevumi
7940 Sabiedriskās ēdināšanas izdevumi
7950 Izglītības iestāžu izdevumi
7960 Medicīniskās apkalpošanas izdevumi
7970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu izdevumi
7980 Pārējie sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi

  Dažādi ieņēmumi un izdevumi, peļņa un zaudējumi

8.1. Dažādi ieņēmumi
8110 Ieņēmumi no līdzdalības, vērtspapīriem un aizdevumiem
8120 Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi ieņēmumi
8130 Vekseļu diskonta ieņēmumi
8140 Ziedojumi un citi tiem pielīdzināmi ieņēmumi
8150 Ienākumi no valūtu kursa paaugstināšanās
8160 Saņemtās soda naudas un līgumsodi
8170 Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas
8190 Citi ieņēmumi

8.2. Dažādi izdevumi
8210 Īstermiņa finansu ieguldījumu vērtības norakstīšana
8220 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi
8230 Vekseļu diskonta izmaksas
8240 Ilgtermiņa aizdevumu procentu samaksa
8250 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās
8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi
8270 Zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas vai pārdošanas
8290 Citi izdevumi

8.3. Ārkārtas ieņēmumi
8310 Ārkārtas ieņēmumi

8.4. Ārkārtas izdevumi
8410 Ārkārtas izdevumi

8.6. Peļņa vai zaudējumi
8610 Peļņa vai zaudējumi

8.7. Peļņas izlietojums (bez nodokļiem)
8710 Peļņas izlietojums

8.8. Nodokļi no peļņas un citi saimnieciskās darbības izdevumos neiekļaujamie nodokļi
8810 Nodoklis no peļņas
8820 Nodoklis par dabas resursu izmantošanu no peļņas maksājamā daļa
8830 Nodoklis par zemi
8840 Citi saimnieciskās darbības izmaksās neiekļaujamie nodokļi

Grāmatvedības kontu plāns - beigas.

 

sia-reģistrācija.lv

Sabiedrību reģistrācija.                                      Grāmatvedības pakalpojumi.